conglomeraat-UITSNEDE-bew-niv-versch-1500-x-220-titel.jpg

Fossiel van de maand: Barnsteen

Afb 1. Barnsteen, herkomst: Oostzee strand Greifswalde Duitsland. Collectie en foto: Henk Vink.

Deze maand een fossiel dat op zich twijfelachtig is. De steen zelf is bekend als een “half edelsteen” hoewel het een zachte steen is; de hardheid is 2-2,5 op de hardheidschaal van Mohs.
Het kan dus gemakkelijk bekrast worden, zelfs met de vingernagels. Als barnsteen in aanraking komt met zuurstof kan het oxideren waarbij een doffe korst ontstaat die gemakkelijk kan scheuren. De dichtheid is ook laag waardoor het op koud zeewater kan drijven.

Door zijn enorme kleurenschakering -honinggeel, geelwit, oranje, blauw (komt zelden voor) hyacintrood- en het betrekkelijk gemak waarmee het bewerkt kan worden, is het een zeer geliefd object voor verwerking in sieraden. Maar niet alleen in sieraden is barnsteen geliefd. In het Catharinapaleis in Poesjkin bij Sint Petersburg (Rusland), in de zgn. Barnsteenkamer, zijn de muren bekleed met kunstwerken van barnsteen.

afb 2 bew grootte versch
Afb 2. Nagebouwde barnsteenkamer in het Catharinapaleis Poesjkin Rusland. Foto: Edga L./Wikimedia

Al duizenden jaren wordt barnsteen, al dan niet bewerkt, als sieraad gebruikt. De rendierjagers uit de Hamburgercultuur (11.000 voor Chr.) gebruikten barnsteen in de vorm van kralen als versiering. In de kampen die zij in ons land hadden zijn bij opgravingen grafgiften van barnsteen gevonden. In een skeletgraf van 4000 voor Chr. bij Swifterbant (Flevoland) werd een snoer van 5 grote kralen gevonden dat was vast gemaakt op het hoofd van een man.

afb 2 bew grootte versch
Afb 3. Graf uit de Swifterbandcutuur 4000 v. Chr. Foto: Canon van Nederland.

Voor de fossielen verzamelaar is de “steen” interessant omdat het een overblijfsel is van een organisme uit lang vervlogen tijden.

Afb 4. “Trauermucke” Diptera sp. Grootte ongeveer 15 x 9 mm. Collectie en foto: Henk Vink.
De interesse in barnsteen wordt natuurlijk enorm aan gewakkerd door hetgeen in de steen is ingekapseld, vooral de grote hoeveelheid insecten en spinnensoorten die worden aangetroffen. Maar niet alleen insecten maar ook kleine hagedissen en zelfs wel een jonge vogel. Tot in de fijnste details kun je alles bekijken en met een microscoop gaat er een wereld voor je open. Maar voor het zover is moet de steen wel bewerkt worden; meestal is de steen bedekt met een laag verweringkorst.

Hoe barnsteen is ontstaan was al bekend bij de Grieken en Romeinen. Aristoteles, de Griekse filosoof, beschreef het al in de 4de eeuw voor Chr. en noemde het succinum of sapsteen.
De hoeveelheid plantenresten en insecten die soms in barnsteen voorkomen deden de Romeinen al vermoeden dat de steen vloeibaar moet zijn geweest zodat de insecten er in achter bleven. Vooral in de middeleeuwen had men de vreemdste voorstellingen over het ontstaan van barnsteen. In 1757 wist een Russische geleerde het ware ontstaan te achterhalen. Barnsteen is gefossiliseerde hars van een naaldboom die we kennen als de Pinus succinifera.

Afb 5 en 6. Insecten en plantenresten in Oostzeebarnsteen uit Zweden.

Miljoenen jaar geleden is de hars uit bomen gedropen en daarna versteend.
Naast bijvoorbeeld bloedkoraal en parels is barnsteen een van de weinige organische halfedelstenen. Tot op heden weet men nog steeds niet of het als mineraal met een niet-kristallijne structuur moet worden gezien, of als een sedimentair gesteente, of als FOSSIEL.
De naam barnsteen, in het Duits Bernstein, is afgeleid van het Nedersaksische woord börnen dat branden betekent. De halfedelsteen is inderdaad brandbaar, het is namelijk o.a. opgebouwd uit organische koolwaterstof. Ook de naam ambersteen is wel in gebruik naar de Engelse benaming amber.
In Nederland kennen we amber als een substantie uit de darmen van de potvis, dat door zijn sterke geur als grondstof voor parfums verwerkt wordt.
Barnsteen is dus zoals gezegd versteende/gefossiliseerde hars van prehistorische naaldbomen. Hars beschermt de bomen bij beschadiging tegen insecten en schimmels.

Het is als het ware wondvocht dat uit de wond druipt en als een lange kegel langs de stam loopt. Insecten die op de hars afkomen, worden er door de grote kleefkracht in gevangen, evenals plantenzaden en fragmenten van planten die er tegen aan waaien.
Zeker bij zonnig warm weer is dat het geval. De vloeibaarheid van de hars is dan groter en een boom produceert meer, daardoor kunnen insecten en planten resten snel ingesloten worden. Als de hars dan verhard en de ingesloten insecten afgesloten zijn van lucht, kan geen oxidatie meer plaats vinden en zij blijven tot in detail bewaard, inclusief de zachte delen. Deze gaan bij fossielen uit sediment bijna altijd verloren.

Afb 7. Ingekapselde mieren Oostzeebarnsteen.
Afb 8. Kevertje in barnsteen.
Foto’s: Anders L. Damgaard www.amber-inclusions.dk via Wikimedia

En zo vinden we in barnsteen complete insecten en kunnen wetenschappers veel informatie verkrijgen over de ontwikkeling van dieren en planten en de tijd waarin zij leefden. Insluitsels worden overigens zelden aangetroffen in barnsteen dat in Nederland wordt gevonden. De stenen die hier gevonden worden zijn hooguit enkele centimeters in doorsnee. Wel is er in de jaren ’90 door een Nederlandsche visser een stuk van 7 Kg opgevist, maar dat was bij de Engelse kust.

Afb 9. Formaat van barnsteen brokjes dat normaal aangetroffen word. Foto: Wikipedia.

De belangrijkste plaatsen waar barnsteen wordt gevonden liggen in het Oostzeegebied. Op de stranden van Rusland tot Denemarken, spoelt nog regelmatig barnsteen aan. We noemen dit Oostzeebarnsteen en het is afkomstig van de al eerder genoemde Pinus succinifera, die tijdens het Tertiair en met name in het Eoceen (duurde van 55 tot 33 miljoen jaar geleden) in enorm uitgestrekte bossen in Scandinavië voorkwam.
Er is geen eenduidige verklaring voor de enorme hoeveelheid barnsteen in het Oostzeegebied. Het klimaat heeft daar zeker een rol in gespeeld, in het Eoceen was het relatief warm en vochtig. Ook nu zijn er bepaalde soorten naald en loofbomen die onder dergelijke omstandigheden aangezet worden tot grotere hars productie.
Daarnaast was er in die tijd veel vulkanische activiteit, vooral in het Skagerak en Schotland.
Vulkaanuitbarstingen die gedurende lange tijd voorkwamen, brachten van tijd tot tijd veel as en vulkanische gassen in de atmosfeer. De luchtverontreiniging die daaruit voortkwam zou mogelijk een aantal boomsoorten tot grotere hars productie hebben aangezet. Mogelijk was het een combinatie van factoren.
Een feit is dat de bossen uiteindelijk zijn verdwenen en tientallen miljoenen kilo’s barnsteen in de bosbodem hebben achtergelaten.

De vraag is dan hoe de barnsteen veelal in het zuidelijk Oostzeegebied terecht is gekomen?
In het Oligoceen is de barnsteen geërodeerd uit de bosbodem door de toen stijgende zeespiegel. Al eerder is aangegeven dat barnsteen kan drijven in koud zeewater, daardoor kon het gemakkelijk getransporteerd worden. Voorlopers van de Baltische rivieren hebben het naar het zuiden gebracht en daar afgezet in riviermondingen.
Uiteindelijk is het in het Plioceen en Pleistoceen weer geërodeerd en verspoeld door de Eridanos, de voorloper van de tegenwoordige Noord-Duitse rivieren. Tijdens het Laat-Pleistoceen en het Holoceen is er ook veel barnsteen door landijs getransporteerd en verspreid over Noord- en Oostzee.
Nog altijd komt 50% van de wereldproductie van barnsteen uit de barnsteenmijn bij Koningsbergen (Kaliningrad).

Afb 10. De enorme afgraving “Barnsteenmijn” bij Koningsbergen; 50% van de wereld voorraad barnsteen wordt hier gewonnen. Foto: Wikimedia commons.

Een aanrader om uitgebreid kennis te maken met de wondermooie fossielen die in de barnsteen voorkomen is het boek van Wolfgang Weitschat en Wilfried Wichard; Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber.

Gebruikte informatie en literatuur
 • Wikipedia (internet encyclopedie) Barnsteen.
 • www.geologievannederland.nl/barnsteen.
 • Weitschat, Wolfgang en Wichard, Wilfried; Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber.
 • Verlag Dr. Friedrich Pfeil München, 2002.
 • Krul, H; Geologische zwerftochten, Thieme Zutphen, 1969.
 • Rudolph, Frank ;Geologie Erleben in Schleswig – Holstein. Natur und Erlebnisfürer, Wachholtz, 2011 (Gids met leuke informatie over vindplaatsen en wel 8 musea met een uitgebreide collectie “Bernstein”).

Fossiel van de maand: Brachiopoden

1. Cyrtosperifer garbaui, Devoon. Barvaux België.
De keuze voor het fossiel van deze maand is de enorm grote groep van de armpotigen (Brachiopoden), een stam van het dierenrijk. Over het algemeen is het een diergroep waar we niet veel raad mee weten. Op het eerste gezicht is er niet veel spectaculairs aan te zien. Veel mensen, ook beginnende verzamelaars, noemen ze dan ook schelpen, maar dat is een grote fout. Schelpen zijn tweekleppigen, mollusken genoemd, bijv. de mossel.

De vergelijking met mollusken gaat alleen op als het om de schaal gaat en dat is ook nog maar betrekkelijk. Bij mollusken kunnen we over het algemeen stellen dat beide kleppen elkaars spiegelbeeld zijn en elke klep is meestal asymmetrisch en er is een voor en achterkant.
De kleppen van de brachiopoden zijn ongelijk maar wel symmetrisch, er is een rug en buikklep. De buikklep is altijd groter. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de inwendige bouw die volledig anders is dan bij de mollusken. Wel zijn beide groepen “filter feeders” d.w.z. zij voeden zich door voedselrijk water op te nemen.

Brachiopoden doen dit met behulp van een trilhaarkrans met tentakels die om de mondopening staat. Deze trilharenkrans is meestal vastgehecht aan uitsteeksels, haakjes of zelfs spiralen aan de bovenste klep. Deze skeletdelen, “armpjes” worden het armskelet genoemd. In het Latijn: bracchium, dus: brachiopoda=armpotige.

2. Cyrtospirifer grabaui, Devoon. Let op het brede slot! Barvaux, België.
Mollusken voeden zich passief door water door hun kieuwen te laten stromen. Nog een verschil is dat de brachiopoden meestal verankerd zijn aan de ondergrond doormiddel van een steel die dicht bij het scharnier in een gat in de buikklep steekt.

Brachiopoden zijn geslachtelijk gescheiden. Mannelijke en vrouwelijke exemplaren zijn doorgaans gelijk van vorm. De bevruchtingkansen zijn, net als bij andere organismen, het grootst als vele individuen van de zelfde soort dicht bij elkaar leven. Na de bevruchting ontwikkelt de larve zich vrij zwemmend en hecht zich na een poosje vast. Bij de nu levende brachiopoden is deze planktonische periode kort, veelal maar enkele uren.

De huidige Brachiopoden leven in zeeën met een gematigde temperatuur. Sommige tot op een diepte van een paar honderd meter, andere leven in de getijdezone. Ook zijn er Brachiopoden aangetroffen op een diepte van meer dan 4000 meter, maar altijd gehecht op vaste ondergrond. De fossielen die we van vele soorten vinden waren hoofdzakelijk rifbewoners. Ze leefden dus tussen rif koralen en dergelijke.

3. Brachiopoden, Devoon. Afkomstig uit omgeving Ahütte, Eifel, Duitsland.
Fossiele brachiopoden vinden we vooral in fijnkorrelige kalk en modderige afzettingen. Deze sedimentatie kon bij vastgehechte organismen een groot probleem zijn; ze konden bedolven raken. Recente Brachiopoden wapperen met hun kleppen een geringe hoeveelheid sediment weg, maar ook dat lukt niet altijd afdoende. We mogen aannemen dat dat in het verleden niet anders was.

Er zijn 30.000 soorten bekend waarvan er nu nog zo’n 200 soorten leven. De meeste soorten meten 1 tot 3 cm. De kleinste is 1,5 mm en de grootste ongeveer 10 cm. De grootst bekende Brachiopode kwam voor in het Boven Carboon en was ongeveer 35 cm groot.

4. Verschijningsvormen van diverse soorten Brachiopoden. Uit: Handbuch des Fossiliensammlers door A.E. Richter.
5. 5. Een tiental verschillende soorten Brachiopoden uit de Jura periode van de stranden bij Luc-sur-Mer in Normandië, Frankrijk.
De oudste Brachiopoden zijn terug gevonden in sediment van ongeveer 529 miljoen jaar oud in Siberië, gevormd in de zgn. Cambrium periode. Tijdens het hele Paleozoïcum waren de Brachiopoden dominant aanwezig, vooral in het Devoon en Carboon. Enorme aantallen en soorten worden dan ook op veel plaatsen in de Eifel en de Ardennen gevonden, langs wegen en oude verlaten groeves. Maar ook in de Jura en Krijtperiode vinden we veel fossiele Brachiopoden o.a. op de Normandische stranden.

Op sommige vindplaatsen kun je ze werkelijk met honderden tegelijk “rapen”. Op de stranden van veel plaatsen in Normandië kun je in korte tijd een hele verzameling van verschillende soorten aanleggen. Ook in de Eifel en Ardennen zijn vindplaatsen te over. Zelden vindt men losse kleppen, ze zijn dus “compleet”. Ook kunnen we “jongere” fossiele Brachiopoden vinden bv. uit Het Plioceen, zoals gewoon op Zeeuwse stranden; Cadzand, De Kaloot of Walcheren.
6. Terebratula sp. Plioceen. Zoutelande, Zeeland.
7. Terebratula perforata. Kallo, België.
In mijn jonge jaren heb ik wel eens een paar Brachiopoden gevonden in de buurt van Zoutelande. Kinderen daar uit de buurt noemde ze toen “suikerschepje”. Veel later begreep ik dat het om fossielen uit het Mioceen ging en de buikkleppen waren van Terebratula sp. Bij de aanleg van de grote havens in de omgeving van Kallo/Antwerpen werden ook vele Brachiopoden gevonden uit de Mioceen/Plioceen periode.
8. Terebratula perforata. Plioceen. Een dunwandige mantel is kenmerkend voor deze soort. Kallo België.
9. Cyrtospirifer verneuili rugklep, zie steelgat in buikklep.
10. Andere soorten. “vleugelpunten” allemaal beschadigd. Hoogstzelden kunnen ze gaaf geborgen worden.
Een speciale vermelding wil ik maken van de omgeving van Barvaux sur Ourthe. Daar werden en worden nog altijd grote hoeveelheden grote Brachiopoden van het “gevleugelde” type Spirifer aangetroffen. Echt gave exemplaren zijn een zeldzaamheid. Maar ja wat wil je ook na zo’n 350 miljoen jaar.
11. Barvaux-sur-Ourthe. Foto via: Wikimedia Common.
12. Enkele Brachiopoden, Onder-Devoon uit omgeving Hamoir België.
Bronvermelding:
 • De foto’s zijn, tenzij anders vermeld, van Henk Vink, Harmelen.
 • De fossielen bevinden zich in de collectie van Henk Vink, Harmelen.
Gebruikte en geraadpleegde literatuur:
 • Andreas E. Richter, Handbuch des Fossiliensammlers. Uitgave: Kosmos 1991.
 • J. Ottema/W. in ’t Hout  Fossielen uit het 4de havendok bij Kallo, België. Uitgave: Geologisch museum Amsterdam.
 • GEA, België nummer maart 1973. Deze special is hier downloaden.
 • Wikipedia internet encyclopedie.

Fossiel van de maand: Palaeoniscus freieslebeni

Het fossiel van de maand dat ik deze keer heb gekozen is een vis, een fossiele vis van ongeveer 255 miljoen jaar oud. Ze leefden gedurende het Perm tijdperk.

Afb 1
Afb.1 bron: Wikimedia Commons.
 
Taxonomische indeling: 
Rijk : Animalia (dieren)
Stam : Chordata (Gewervelden)
Klasse : Actinopterygii (Straalvinnigen)
Infraklasse : Teleostei (beenvissen)
Orde : Palaeonisciformes 
Familie : Palaeoniscidae
Geslacht : Palaeoniscum (3 soorten)
Blainville 1818
Typesoort : Palaeoniscum freieslebeni
 
In het geslacht zijn drie soorten benoemd.
Afb. 2 Kop en romp Palaeonicum freieslebeni, vindplaats: Omgeving, Richelsdorf Duitsland.
De vissen hadden een spoelvormig lijf en kwamen vermoedelijk het meest overeen met onze huidige haring. Het lichaam was bedekt met elkaar overlappende schubben. De dorsale middenlijn werd gemarkeerd door een verstevigende geschubde kam, waarmee de vis door het water sneed.

Iets achter het midden van de rug hadden ze een hoge rugvin. Van de gevorkte staart was de bovenste lob het grootst. Alles wijst er op dat het een zeer snelle jager was. De kaken bezaten een grote hoeveelheid scherpe tanden die bij slijtage door nieuwe werden vervangen. Ze behoorden tot de carnivoren en leefden dus van voedsel dat uit andere dieren bestond. Palaeoniscum leefde in de pelagische zone van de zeeën. Dat wil zeggen in de waterkolom die niet dichtbij de bodem en evenmin bij de kust komt en tot vlak onder het oppervlak.

Ze werden tot 30 cm. lang. De bij Richelsdorf gevonden fossielen variëren in lengte tussen de 4 tot 25 cm. In Duitsland noemt men ze ook vaak “Kupferschiefer-Hering”. Kupferschiefer is het leiachtig gesteente waarin Palaeoniscum veel voorkomt. Na zoveel miljoenen jaren valt de uitzonderlijke conservering tot in de kleinste details erg op, maar daarover verderop in het verhaal wat meer informatie.
Afb. 3 Borstvin.
Afb. 4 Staart.
De infraklasse Teleostei (beenvissen) waartoe Palaeoniscum behoorde, is de meest omvangrijke klasse, 95% van de tegenwoordig levende vissoorten is beenvis. We noemen ze beenvissen omdat het skelet been bevat, in tegenstelling tot de kraakbeenvissen die uitsluitend uit kraakbeen bestaan. In 2012 is een studie verschenen waaruit blijkt dat beenvissen ongeveer 300 miljoen jaar geleden zijn ontwikkeld. De meeste nu nog levende vertakkingen verschenen waarschijnlijk tussen 120 en 60 miljoen jaar geleden.

Al in het jaar 1460 was er sprake van mijnbouw in het Richeldorfer Gebirge, dit heeft geduurd tot ver in de 19de eeuw. In de jaren 30 van de 20ste eeuw is de mijnbouw weer opgepakt, met wisselend resultaat heeft dat nog geduurd tot 1955. Wel werd er op sommige plaatsen nog tot 1965 Bariet gewonnen.
Afb. 5 Voorste deel van de romp met links boven de rugvin. Palaeoniscum freileben:
Vindplaats: Richelsdorf, Duitsland.
Al vele eeuwen trekt Palaeoniscum de aandacht van natuuronderzoekers, wetenschappers en verzamelaars. Dit komt omdat deze fossiele vissen in grote hoeveelheden werden aangetroffen bij de winning van koper uit Kupferschiefer (koper-leisteen). Dit leisteen komt veel voor in zoute lagen van de Zechstein (bovenste etage van de Perm periode). Het is zeer fijnkorrelig waardoor de in de afzettingen voorkomende fossielen zeer goed zijn geconserveerd. Dat is ook de reden waarom Palaeoniscum de vroegst onderzochte fossiele vissoort is die regelmatig is beschreven.

Johann Carl Freiesleben, waar de soort naar is vernoemd, vatte in 1815 de verhalen samen. Freiesleben was een mijnwerker die in 1800 benoemd werd tot Bergkommissionnaatsrat (opzichter bij de kopermijnen) in Thuringen en directeur van de mijnen in Mansfeld en Eisleben. Naast zijn “normale” werk deed hij ook veel aan geologisch onderzoek en werkte veel samen met Von Humbolt, dé grote Duitse wetenschapper.

Het leisteen bevatte naast Koper ook vrij veel Kobalt en Bariet dus alles bij elkaar genomen een goede reden om tot exploitatie over te gaan. In de omgeving van o.a. Mansfeld en Richelsdorf zijn nog altijd de overblijfselen van de mijnen terug te vinden in de vorm van steenstortbergen. Het is lastiger geworden nog naar fossielen te zoeken omdat de begroeiing in de loop der jaren steeds dichter is geworden.
Afb. 6 Kop van de Palaeoniscum freieslebeni.
Afb. 7 Mond van de Palaeoniscum freieslebeni.
Bronvermelding:
 • Voor dit artikel gebruikte ik diverse encyclopedieën o.a. Wikipedia Vrije Internet Encyclopedie.
 • De foto’s 2 t/m 7 zijn gemaakt door de auteur. Het zijn allemaal eigen vondsten die zich in de collectie van de auteur bevinden.

Fossiel van de maand: Haaientanden

Afb 1
Afb.1 Witte haai. Foto: Wikimedia.
Deze maand heb ik gekozen voor de fossiele haaientanden.
Haaientanden zijn erg populair zeker bij beginnende verzamelaars. Als je op de juiste plaatsen zoekt, zijn/waren ze eenvoudig te vinden. Zo zijn velen aan het verzamelen geslagen nadat zij een dagje strand genoten bij Cadzand in Zeeuws Vlaanderen. Zeker in de periode na januari 1996, toen daar het strand werd opgehoogd met sediment dat vlak voor de kust werd opgezogen.
Daar baggerde men door lagen die afgezet zijn in het Tertiair, een ouderdom van 2 tot 65 miljoen jaar. Deze lagen zijn zeer rijk aan fossiele haaientanden.
Problemen om de juiste ouderdom te bepalen ontstaan doordat men van bijv. de haaientanden van de stranden niet precies weet uit welke laag (periode) ze zijn opgezogen of verspoeld. Veel soorten leefden nl. door het hele Tertiair heen.

Afb 2
Afb. 2 Haaientanden en delen daarvan, Strand Cadzand. Het groene luciferkopje op de foto’s is de maatstaf.
Coll. H. Vink.
De tanden van haaien zijn nagenoeg de enige resten die fossiel bewaard zijn gebleven. Het skelet van de haai bestaat n.l. uit kraakbeen en dat vergaat, net als de rest van het lichaam. De oudst bekende tanden zijn afkomstig van haaien die ongeveer 450 miljoen jaar geleden leefden, deze treffen we in het Noordzeebekken niet aan. Het zijn dus dieren de die opkomst en ondergang van de “Dino’s” hebben overleefd.

Er leven nu nog zo’n 400 soorten haaien, van die 400 zijn er slechts 4 of 5 soorten die voor de mens gevaarlijk zijn. De meeste haaien zijn snelle gespierde dieren die een lengte van 1á 2 meter bereiken. De kleinste soort is slechts 25 cm. terwijl de grootste (de walvishaai) een lengte van 14 meter kan bereiken.

Bijna allemaal zijn het roofvissen en zij leven van gewervelde dieren zoals vissen maar ook zeezoogdieren, grote kreeftachtige en weekdieren b.v. inktvissen. Juist de grootste soorten zijn ongevaarlijk, dat zijn nl. planktoneters.

Afb 3
Afb. 3 Div. tanden van Cadzand.
Coll: H. Vink.
De haai heeft geen schubben zoals bij de beenvissen maar is bedekt met een opperhuid waarin kleine tandjes zitten. Deze tandjes zijn van hetzelfde materiaal als de grote tanden, ze worden dan ook huidtandjes genoemd. Bij het zwemmen werken ze als een soort spoilers. De gedroogde huid werd in vroeger eeuwen op de houten schepen gebruikt als schuur papier. De meeste haaien bereiken een leeftijd van 20 tot 30 jaar. Enkele soorten, zoals de Walvishaai en de Groenlandse Haai, kunnen meer dan 100 jaar worden.

Om te kunnen ademen, moeten de meeste haaiensoorten continu zwemmen om het zuurstofrijke water door hun kieuwen te laten stromen.Het drijfvermogen is afkomstig van een grote hoeveelheid olieachtige stof in de lever. De haaien hebben geen zwemblaas.

Het gezichtsvermogen is goed ontwikkeld maar hun reuk is de beste wegwijzer. Er zijn soorten die een miljoenste deel bloed opgelost in zeewater kunnen ruiken. Door dus hun neus te volgen, komen zij bij hun prooi.

Het verspreidingsgebied van haaien is wereldwijd in zeeën en oceanen, alleen de zeer koude wateren rond de polen mijden zij. Er zijn soorten die in een beperkt gebied voorkomen. De bevruchting van alle haaien geschiedt inwendig, de meeste soorten brengen de jongen levend ter wereld. Andere soorten stoten direct na de bevruchting de eieren uit en de jongen ontwikkelen dus buiten het moederlijf. De eieren zijn enkele centimeters groot en zijn omgeven door een hoornachtig vlies.

Waar het ons verzamelaars uiteindelijk om gaatis het gebit. De tanden van kraakbeenvissen zitten los in het tandvlees en zijn slechts door bindweefselvezels met de kraakbeenkaken verbonden. Gedurende het hele leven worden de tanden permanent vervangen. Aangezien een haai niet kan kauwen en een prooi letterlijk moet verscheuren, verliezen ze met grote regelmaat tanden. Dit verklaart ook mede de enorme hoeveelheid haaientanden die gevonden worden.
Afb 4
Afb. 4 Gebit Witte haai. Let op de dubbele rijen tanden.
Afb 5
Afb. 5 Carcharodon megalodon. (lip-zijde) Zuid Dakota. Deze tand is 13.5 cm. Coll: H.Vink.
Tijdens de ontwikkeling van de tanden verplaatsen zij zich in rijen, als een roltapijt, naar de randen van de kaak alwaar verloren tanden vervangen worden. De vorm van de tanden kan voor de boven en onder kaak veel verschil maken. Fossiele haaientanden werden vroeger ook wel tongstenen genoemd.Deze naam lijkt logisch, vooral als we de tanden van de Carcharocles Megalodon bekijken. De grootst bekende tand van dit dier is 17 cm.!

Deze Megalodon (groot tand) is een haaiensoort die 18 miljoen jaar geleden in het Mioceen ten tonele verscheen en een lengte van 18 meter kon bereiken.
Afb 6
Afb. 6 Omvang van de diverse soorten t.o.v. de mens. Afb. Internet encyclopedie Wikipedia.
In het Plioceen - begin Pleistoceen (2.5 miljoen jaar geleden) is hij uitgestorven. Er zijn echter recente aanwijzingen dat zij pas zo’n 20.000 jaar geleden zijn uitgestorven. Het dier domineerde de gematigde zeeën vrijwel zonder vijanden.
De verwantschap met de huidige witte haai is nauw. De Megalodon kon z’n bek tot wel 2 meter opensperren. 

Afb 7
Afb. 7 Reconstructie C. megalodon kaken. Wikipedia.
De reden van uitsterven is vermoedelijk gebrek aan voedsel door concurrentie van orka-achtigen. In het Noordzeebekken zijn de meeste tanden die aanspoelen op de Belgische kust en Nederlandse stranden van Tertiaire ouderdom. Van een 30-tal soorten haaien zijn tanden rond de monding van de Wester Schelde gevonden.

Haaientanden waren ongeveer de eerste fossielen die correct werden gedetermineerd. Met name in de 16de eeuw werd algemeen de theorie aangehangen dat de aarde zelf in haar binnenste de kracht had om objecten te vormen die grote overeenkomst hadden met levende planten en dieren.

De kleur van de tanden zegt niets over de soort, maar is bepaald door de grond waar ze terecht zijn gekomen. Zo hebben wit/gele tanden in mineraal zand gelegen, terwijl de donkere in lagen met “modder” (organisch materiaal) hebben gelegen.
Afb 8
Afb. 8 Tanden uit Fürstenau, Duitsland. Coll. H. Vink.
Afb 9
Afb. 9 Tanden uit Balegem, België. Coll. H. Vink.
Vindplaatsen van haaientanden zijn o.a. het eerder genoemde strand bij Cadzand, de Zwarte polder en het strand De Kaloot Zuid Beveland naast de kerncentrale bij Borsele. Verder kunnen ze aangetroffen worden in klei- en zandgroeves in Oost-Nederland zoals bij Miste.
Zo is bij Zwolle in de omgeving van Groenlo (in de jaren 20 van de vorige eeuw) in de toenmalige kleigroeve van de fam. Wiegerink een tand van een Megalodon gevonden die toen de grootste van Nederland was.
Ook bij het graven van het Twentekanaal in 1934 bij Delden, werden in de aardlagen die gevormd werden in het Mioceen haaientanden gevonden.
In Vlaanderen zijn talrijke kleigroeve ’s te vinden waar enorme hoeveelheden tanden zijn verzameld. Maar soms ook bij de aanleg van wegen zoals de tanden uit Balegem. Rond Antwerpen zijn bij het graven van havens, metrolijnen en tunnels tanden van de meest uiteenlopende haaiensoorten gevonden.
In een bos bij Fürstenau, in de omgeving van Osnabrück in Duitsland, is een vindplaats in een droge beekbedding, waarin massaal tanden konden worden verzameld.
Van grotere ouderdom zijn de tanden die gevonden worden in de Zuid Limburgse mergel.
Afb 10
Afb. 10 Diverse soorten tanden uit het vierde havendok bij Kalo, Antwerpen. Coll. H. Vink.
Afb 11
Afb. 11 Reconstructie onderkaak C. Megalodon. Foto: Wikimedia
Alle foto’s, indien niet anders vermeld, zijn gemaakt door de auteur.

Geraadpleegde literatuur:
Dirk Nolf   Haaien- en roggetanden uit het tertiair van België
Brussel 1986Kon.
Belgisch instituut voor nat. wetenschappen   
Ton Lindeman (eindred.)   Gids voor strandfossielen van Cadzand en Nieuwvliet-bad.
Amsterdam mei 1998
NGV afd. Amsterdam. 
H. Krul   Geologische zwerftochten
Zutphen 1969
N.V. W.J. Thieme en cie.
Div. pagina’s Wikipedia internet encyclopedie. 

Fossiel van de Maand: Zeepokken

Deze maand hebben we het over zeepokken.
Nieuwkomers zijn de zeepokken niet, ze hebben een lange geschiedenis: sommige vanaf het Boven-Siluur tot heden zo ongeveer 430 miljoen jaar.

Velen van ons kennen deze diertjes wel van het strand alwaar we ze vinden op aangespoelde schelpen, stukken hout of op stenen. Ze hechten zich vast aan bijna elk substraat dat zich in het water bevindt, dus ook op de huid van walvissen en op de schilden van zeeschildpadden. Ook wanden van schepen zijn een geliefde plek, waar ze dan schade veroorzaken doordat de wrijving tussen scheepsromp en water toeneemt wat weer tot toename van het brandstofverbruik leidt.

Taxonomische indeling:  Rijk    : Animalia (dieren) 
  Stam   : Arthropoda (geleedpotigen)
  Onderstam   : Crustacea (kreeftachtigen)
  Infraklasse   : Cirripedia (rankpootkreeften)
  Superorde   : Thoracica
  Orde   : Sessilia (Lamarck, 1818) 
Fig. 1. Recente Zeepokken. Foto: Waterwereld.nu

Hoewel ze op het eerste gezicht in niets lijken op kreeften, garnalen of krabben, behoren ze toch tot de rankpootkreeften. De zeepokken leven uitsluitend in zoutwater en zijn wereldwijd verbreid, van arctische wateren tot in de tropen, in getijdezone en tot op duizend meter diepte.

Hun behuizing is een meestal wit en steenhard. Ze hebben een kegelachtige vorm. De kegels zijn over het algemeen opgebouwd uit 6 plaatjes, hoewel er soorten bestaan die er 8 hebben. Om de kegel af te sluiten bezitten ze binnen de kegel twee kleppen die alleen geopend worden als ze onder water zijn.

Fig. 2. “Wuivende zeepokken”, recent. Foto: Waterwereld.nu.
Het voedsel van zeepokken bestaat voor het grootste deel uit plankton. Ze voeden zich doormiddel van een aantal lange pootjes die ze naar buiten steken en daarmee werveling van in het water bewerkstelligen om op die manier voedseldeeltjes naar zich toe te halen. Als er meer zeepokken bij elkaar leven gaat het plankton vangen een stuk efficiënter, al die wapperende pootjes brengen dan een waterstroom opgang.

De zeepokken zijn tweeslachtig. In de paartijd wordt de penis van een zeepok tot 7 maal de lengte van het dier zelf, waarmee de naastliggende dieren bevrucht kunnen worden. Zelfbevruchting is tot op heden nog niet aangetoond. De bevruchting vindt wederkerig inwendig plaats. Een andere manier waarmee ze zich voortplanten is dat zij hun zaadcellen in het water laten wegstromen. Andere zeepokken die verder weg liggen kunnen deze zaadcellen dan opvangen en zich op die manier bevruchten.

Fig.3. Zeepokken gehecht aan Lyropecten radians. Kallo, België. De kop van een lucifer dient als “grootte vergelijking”.
De eicellen die bevrucht zijn, blijven in de mantelholte tot ze als vrij bewegende larven in het zeewater terecht komen. De ontwikkeling van de zeepok tot volwassenheid verloopt in 2 stadia als larve, de nauplius en de cypris. De nauplius bestaat uit een hoofd en een staarteinde (telson). In 6 maanden groeit deze en verandert dan verschillende malen van schaal voor hij uiteindelijk in de fase van de cypris terechtkomt.

In deze fase gaat hij op zoek naar een plaats waar hij zich vast kan zetten en daar de rest van z’n leven zal doorbrengen. Een zoektocht naar de juiste plaats kan van een dag tot wel een week duren. Bij dat zoeken maken ze gebruik van voelsprieten. Als een goede plek gevonden is, begint het vasthechten aan het oppervlak doormiddel van het afscheiden van een soort lijm. Als hij dan goed vastzit begint de verandering tot de volwassen fase is bereikt. Uit een kalkrijke materie vormen zich dan de 6 platen die het lichaam beschermen. Z’n hele leven blijft hij dus op de zelfde plaats en kan de zeepok blijven groeien door steeds nieuwe materie aan het omhulsel toe te voegen en het oude te vervangen.
Fig. 4A. en 4B. Scherf van een schelp uit het Plioceen met aan 2 zijde verschillen de soorten zeepokken Kallo, België.
Fig. 4B.
Vaak leven ze met duizenden individuen bij elkaar vooral op rotsen maar, zoals eerder genoemd, in feite op alles wat maar enigszins een vaste structuur heeft. Het aantal soorten dat door Newman en Ross in 1976 gecatalogiseerd is, kwam uit op 538, behorende tot 65 genera. Echte reuzen zijn de zeepokken niet. In de regel zijn ze niet veel groter dan 2cm. Zowel recent als fossiel zijn er een paar soorten die van 5cm hoogte tot wel 30cm kunnen uitgroeien.

Fossielen van zeepokken vinden is vaak moeilijk. Dat heeft te maken met het feit dat het omhulsel, na het afsterven, na verloop van tijd uit elkaar valt en de plaatjes verspreid raken. In de loop van de jaren dat ik actief ben in het verzamelen van fossielen heb ik vooral zeepokken uit het Tertiair en dan met name uit het Mioceen en Plioceen gevonden. In het Mioceen (26 tot 7 milj. jaar geleden) van Miste zijn vooral losse plaatjes gevonden, maar ook wel gave exemplaren, waarvan 1 exemplaar een stekel van een zee-egel had gekozen als substraat om zich vast te hechten.
Fig. 5. Zeepokken: Concavus concavus? Mioceen; Miste, Gelderland. Rechts: gehecht aan een zee-egelstekel.
Verreweg de meeste zeepokken die ik verzamelde komen uit de bouwput van het 4de havendok, dat half jaren 80 van de vorige eeuw werd gegraven in de omgeving van Kallo bij Antwerpen. In de meer dan 20 meter diepe bouwput werden de afzettingen uit het Mioceen tot aan het Holoceen uitgegraven. De daar verzamelde zeepokken komen uit het Plioceen (7 tot 1.5 milj. jaar geleden). Vaak werden de zeepokken aangetroffen op schelpen. Ook wel op botten van bv. walvissen en andere zeezoogdieren.
Fig. 6. Schelp: Lyropecten (aequpecten) radians. Kallo, België.
Fig. 7. Zeepokken Sp. Plioceen, Kallo, België.
Henk Vink.
Werkgroep Paleontologie; voorm. Gea-Kring Amersfoort.
Fossielen: Colectie Henk Vink.
Foto’s: Tenzij anders vermeld, Henk Vink.

Gebruikte Literatuur:
 • Andreas E. Richter Handbuch des Fossiliensammlers, Kosmos. 2de Auflage 1991.
 • Wikipedia internet encyclopedie.
 • Klaas Jonges. Zeepokken, Morfologie van zeepokkenhuisjes.
 • Afzettingen. Kwartaal uitgave v.d. Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire
 • Geologie (WTKG) Jaargang 13 nr. aug 1992.

Fossiel van de Maand: Gryphaea

Afb. 1. Gryphaea dilitata, Viller sur Mer, Frankrijk.
Afb. 2.Groeve Wallücke, rechts de steile helling met de fossielen uit het Callovium.
Afb. 3. Een aantal Gryphaea sp. uit de groeve Wallucke.
Als de mythe van de ”Gryphaea” waar zou zijn, moet de Duivel het in de Jura periode zeer druk hebben gehad met graafwerkzaamheden in wat nu het Wiehengebirge heet en daarbij vele teennagels verloren zijn. In gewoon Nederlands betekent Gryphaea namelijk “teennagel van de duivel”.

In de voormalige steengroeve van de Fa. Störmer bij het gehucht Wallücke in de gemeente Bad Oeyenhausen ten oosten van Osnabrück, werden en worden de Gryphaea met honderdduizenden gevonden.

In de groeve dagzomen een aantal etages die afgezet zijn in het midden van het Jura tijdperk en wel meer bepaald in de Bruine Jura (Dogger). De fossielen waar het hier om gaat maken deel uit van de fauna van het Callovium, dit is de bovenste etage van de Bruine Jura en zo’n 154 miljoen jaar oud.

Deze groeve beschreef ik overigens al eerder in de nieuwsbrief van september 2015. Toen ging het over de ammonieten die daar ook veelvuldig worden aangetroffen. Naast de ammonieten worden ook veel belemnieten van o.a. het geslacht Hibolites aangetroffen, evenals vele andere soorten fossielen.

Het Wiehengebirge is de noordelijke bergrug van het Teutoburgerwald en loopt grofweg vanaf Rheine naar Porta Westfalica aan de Weser. Langs de hele bergrug zijn in de loop van de eeuwen vele interessante ontsluitingen gemaakt. Hieruit groef men steen en klei en bijna overal worden de Gryphaea aangetroffen. Een beroemde groeve is die van Barkhausen (waarin ook Sauriër voetsporen zijn gevonden, een volgende keer meer daarover).
Afb. 4. Oostelijk deel van de groeve Wallücke.
Afb. 5. Groeve in westelijke richting.
Afb. 6. Gryphaea diletata, groeve Wallücke.
Afb. 7. Gryphaea diletata, Villers sur Mer Frankrijk. Binnenzijde bolle onder klep. Aanhechting van de spier duidelijk zichtbaar.
Overigens is Het Wiehengebirge niet de enige plaats waar deze fossiele schelpen te vinden zijn. Ze worden wereldwijd gevonden overal waar afzettingen voorkomen uit de Boven-Trias tot de Boven-Jura (het zogenaamde Oxfordien.) Bekende ontsluitingen zijn o.a. te vinden aan de Oost-Yorkshire kust, met name bij de plaats Redcar. Het aantal soorten uit deze periode bedraagt ongeveer 30 stuks die allen zijn uitgestorven.

Hoewel de Gryphaea tot de oesterachtige behoren, hadden zij toch wel een andere leefwijze. Ze leefden in enorme aantallen op en in de modderige bodem van ondiepe tropische zeeën.

Dit in tegenstelling tot de moderne oester die zich vasthecht op harde substraat en dus ook op elkaar en op die wijze zogenaamde oesterbanken kunnen vormen. De Gryphaea heeft zoals alle bivalven twee kleppen: een grote, bolvormig, knoestige (de duivelsteen nagel) en een kleinere afgeplatte klep, de deksel. Net als bij de moderne oester leefde het dier in de holte tussen de twee schelpen. In de schelpen die voornamelijk uit calciet bestaan, zijn duidelijke groeiranden aanwezig. De grote bolle schaal lag in de modder verankerd.

Inmiddels is de groeve Wallücke, evenals de meeste groeves in dit gebied, al weer zo’n jaar of tien gesloten. Wij zijn er ook een jaar of 4 niet meer geweest maar het zal wel net zo gegaan zijn als bij de meeste groeves, d.w.z. volledig afgesloten of een “Naturschutz gebiet” geworden.

Gebruikte literatuur:
 • British Mesozoic Fossils. British Museum ( Natural History), 1975
 • Geologie des Osnabrücker Berglandes, Horst Klassen, Naturwissenschaftliches Museum Orsnabrück, 1984
 • Handbuch des Fossiliensammlers, Andreas E. Richter, Kosmos, 1991
 • Wikipedia vrije encyclopedie
Foto’s en fossielen: Collectie Henk Vink, Harmelen.
-.-.-

Fossiel van de maand: Zoogdierresten van het Noordzeestrand

Afb. 1 Eland (Alces alces) geweitak, Strand Zandvoort.
De keuze voor deze maand is zoogdierresten die gevonden zijn op het Noordzeestrand, ruwweg tussen De Langevelderslag (Noordwijkerhout) en Bloemendaal aan zee. Het gaat dus om vondsten die op niet opgespoten of aangelegde stranden zijn gevonden. Het is materiaal dat is aangespoeld vanuit zee. De Noordzeebodem is, zoals bekend, een vindplaats van enorme hoeveelheden zoogdierresten.

Afb. 2 Fragment van een schouderblad vermoedelijk. Varken Sus scrorfa, Strand Langevelderslag.
Af en toe raken ze uit de bodem los. Dat kan zijn door de beweging van het water of door sleepnetten van vissersschepen. Bekende grote concentraties van dit botmateriaal zijn de grote banken zoals de Witte bank en vooral de Bruine Bank. Deze laatste ligt voor het grootste deel op het Nederlandse Continentale Plat, zo ongeveer halverwege Lowesoft en IJmuiden.
In de netten van veel platvisvissers komen met grote regelmaat fossiele beenderen van zoogdieren boven water. Soms gaat het ook om sub fossiele zoogdierresten. Sub fossielen zijn wel zeer oud maar misschien toch niet oud genoeg om als fossiel aangemerkt te worden. De grens van het al dan niet fossiel zijn, ligt rond de 10.000 jaar.
De botten die van de Bruine Bank komen liggen niet “OP” de bank maar in diepe geulen rond de bank. Dat men juist daar zulke enorme hoeveelheid fossielen gevonden heeft, is te verklaren uit het feit dat de Bruine Bank een erosie rest is; de fossielen zijn weg geërodeerd uit de omgeving en als residu achtergebleven in de geulen.
Afb. 3 Bot fragmenten, div. vindplaatsen Zandvoort.
De fossielen zijn van uiteenlopende ouderdom. Er worden botten opgevist van o.a. de zuidelijke olifant die hier in het Praetiglien of Tiglien leefde, dus aan het begin van Het Pleistoceen. De periode die ook wel de “IJstijd” wordt genoemd en ruim 1 miljoen jaar geleden begon en duurde tot 12 á 10 duizend jaar geleden. Daarnaast worden ook botten gevonden van dieren die in het Weichselien ( de laatste koude periode)leefden en botten van grotere zeezoogdieren die, toen de Noordzee zich vulde, weer leefruimte kregen.

In de tijd dat de Noordzee droog was, leefden er uiteraard veel dieren en zelfs mensen hadden zich er gevestigd. Vooral de Mammoet heeft er in enorme aantallen rondgelopen. Nederland is dan ook na Siberië de belangrijkste vindplaats als het gaat om fossielen van dit dier. De vondsten op het strand zijn vooral toevalstreffers en waar ze precies vandaan komen is niet duidelijk, vermoedelijk niet zo heel ver uit de kust. Soms gaat het om botscherven, wervels, een hoornpit of een losse tand. Meestal zijn dat dan paardenkiezen.

De eerste vondst deed ikzelf in het najaar van 1975 op het strand van Zandvoort. Het ging daarbij om een geweiachtig stuk bot dat door Drs. G. Kortenbout van der Sluys, van het toenmalige Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie in Leiden, werd gedetermineerd als zijnde een tak van het gewei van een eland. De zogenaamde Alces alces die al in het Pleistoceen in onze omgeving voorkwamen en nu voornamelijk in noordelijke gebieden leven.
Afb. 4 Hoornpit Bos Primigenius, Strand zuidelijk van Zandvoort.
     
Afb. 5 Vondsten, halverwege Langevelderslag /Zandvoort.
Andere vondsten zijn een aantal hoornpitten van het rund, Bos primigenius. Dit was een rund dat vanaf het midden van het Pleistoceen Europa bevolkte met uitzondering van het hoge noorden. Men noemt ze ook wel oeros. De dieren waren afkomstig uit India. Vermoedelijk verbleven ze vooral in wat vochtiger gebied en dat was het Noordzeebekken natuurlijk bij uitstek. Ons huidige gedomesticeerde rund stamt van deze oeros af. In de periode 1200 tot 1400 na Chr. verdwenen deze runderen vermoedelijk door bejaging.
Afb. 6 Hoornpit Juveniele Bos primigenius, strand Langevelderslag.
De eerste hoornpit uit mijn collectie vond ik even ten zuiden van de Zandvoortse boulevard in het voorjaar van 1978. Ook deze werd door Drs. Kortenbout van der Sluys gedetermineerd als zijnde afkomstig van een Bos primigenius.

Bij fossiel materiaal uit deze periode en van deze vindplaats dient zich al snel het probleem aan of we hier daadwerkelijk met fossielen te maken hebben of met Sub fossielen of zelfs vrij recent materiaal. Zijn de botten van dieren die meer dan 10.000 jaar geleden leefden, of is het afkomstig van afval?

De kleur en het gewicht kunnen dan helpen bij het bepalen of het om fossielen gaat of niet. Als de botten wit zijn kunnen we aannemen dat het niet fossiel is. Donker gekleurde botten en een relatief zwaar gewicht zijn dan meer een goede indicatie.

Het is leuk om dit materiaal te vinden en te onderzoeken.
Afb.7 Schouderbladfragment vermoedelijk Paard, Bloemendaal aan zee

Geraadpleegde literatuur
 • Drs. G. Kortenbout van der Sluys; Grondboor en Hamer, feb. 1983 nr. 1
 • Wikipedia vrije encyclopedie.
Foto’s: Henk Vink (Werkgroep Paleontologie GEA Kring Amersfoort)
Fossielen: collectie Henk Vink

Fossiel van de maand: Zee-egels

Dit keer willen we jullie iets vertellen over de veel voorkomende fossielen van zee-egels.
Afbeelding 1. Zee-egel uit het krijt van Maastricht Hemipneustes striatoradiatus. Coll. Henk Vink
Afbeelding 1. Zee-egel uit het krijt van Maastricht Hemipneustes striatoradiatus. Coll. Henk Vink

Leefwijze

Eerst iets over de leefwijze van de zee-egels. We gaan er van uit dat de leefwijze ook voor fossiele soorten min of meer gelijk was aan de recente soorten. Zee-egels zijn, zoals de naam aangeeft, dieren die uitsluitend in zee leven en daar behoorlijk succesvol zijn. Al in het Ordovicium, zo’n 480 miljoen jaar geleden, leven zij op of in de bodem van de zee en nu nog steeds leven er ongeveer 800 verschillende soorten zee-egels.

Classificatie

Zee-egels behoren tot de klasse Echinoidea, evenals de zeeappels, zeeklitten en zanddollars. Deze maken op hun beurt weer deel uit  van het fylum(stam) Echinodermata, de stekelhuidigen. Tot deze stam behoren ook de zeelelies, zeesterren, zeekomkommers en slangensterren. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze uit een 5-deling bestaan. Zeesterren bijvoorbeeld, hebben 5 armen en ook in de structuur van de zee-egels kom je die duidelijk tegen.

Kenmerken

Het zijn dieren die een huid hebben van kalkplaatjes welke weer bedekt worden door een zeer dunne opperhuid. Hierop staan stekels die door middel van een kogelgewricht worden bewogen. We hebben dus te maken met dieren met een inwendig skelet die in dat opzicht dichter bij de hoger georganiseerde gewervelde dieren staan. De zee-egels zijn meestal min of meer bol-, hart-, of schijfvormig en de mond bevindt zich aan de onderzijde.Veel soorten gebruiken de stekels om zich voortbewegen. Er zijn soorten die zich met behulp van hun stekels ingraven. Bij alle soorten hebben de stekels een beschermende functie, enkele kunnen zelfs via de stekels gif uitstoten.Tussen de stekels bevinden zich de zgn. pedicellariën. Dit zijn al dan niet kort gesteelde tangetjes die dienen om verontreinigingen door o.a. plantjes en diertjes te verwijderen om overwoekering van de huid te voorkomen. Een zee-egel heeft een gemiddelde doorsnee van 1 tot 15 cm. Er leeft nog een zee-egel die een schaal doorsnee van 30 cm heeft.

Zee-egels zijn te verdelen in 2 groepen; de regulaire en de irregulaire zee-egels.De regulaire of regelmatige zee-egel heeft 10 rijen buisvoetjes gerangschikt in 5 paren, de vorm is rond. Zij hebben een kaakapparaat dat is ingebouwd en bestaat uit wel 40 onderdelen, de zgn. lantaarn van Aristoteles. Dit is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden geen lichtgevend orgaan. Het bevindt zich aan de onderzijde in het midden. De anus is aan de bovenzijde centrisch geplaatst, dus midden op de “bol”.
Afbeelding 2.
Afbeelding 2. Lantaarn van Aristoteles (naar More), uit themanummer GEA 1980.
Afbeelding 3.
Afbeelding 3. Doorsnede van een zee-egel (uit Top – Gidsen).
Irregulaire zee-egels zijn over het algemeen afgerond driehoekig van vorm, waarbij de mond en anus excentrisch zijn geplaatst. De buisvoetjes bevinden zich aan de bovenzijde. Zee-egels gebruiken niet allemaal het zelfde voedsel; de meeste eten plantaardig, er zijn soorten die dierlijk voedsel gebruiken en weer andere zijn afvaleters. Zij leven zowel op de zandbodem als op rotsen. De afvaleters eten sediment van de bodem, de organische deeltjes worden verteerd terwijl de onverteerbare anorganische deeltjes via de anus uit worden uitgescheiden.
Afbeelding 4.
Afbeelding 4. Phymechinus sp. regulaire zee-egel uit de Jura/Malm. Novion Porcien, Frankrijk. Coll. Henk Vink.
Afbeelding 5.
Afbeelding 5. Irregulaire zee-egels uit het Krijt van Mön, Denemarken. Coll. Henk Vink.
Afbeelding 6. Onderzijde van de irregulaire zee-egel Hemipneustes sp.
Afbeelding 6. Onderzijde van de irregulaire zee-egel Hemipneustes sp. Uit het krijt van Maastricht duidelijk zichtbaar is de excentrisch geplaatste mond en anus. Coll. Henk Vink.
Zee-egels zijn van gescheiden geslacht. Mannetjes en vrouwtjes zijn bijna nooit uiterlijk te onderscheiden. De eicellen worden in het water afgezet en bevrucht door de mannelijke zaadcellen die vrijwel gelijktijdig met de eicellen worden afgezet.
Daaruit ontstaan larven die na verschillende stadia van gedaantewisseling naar de bodem zakken om daar uit te groeien tot volwassen zee-egels.

Het Ordovicium is de periode waarin de zee-egels tot ontwikkeling kwamen. Een aantal, dat nu nog de zeeën bewonen, stammen van deze voorouders af. Uit de regulaire zee-egels ontwikkelde zich de irregulaire. Deze ontwikkeling kwam op gang aan het begin van de Trias-periode en was in de midden Jura voltooid. 
Aan het eind van het Krijt zijn een aantal soorten uitgestorven.

Fossilisatie

Afbeelding 7. Regulaire zee-egels uit Novion Porcien in het noorden van Frankrijk. De knobbels die kenmerkend zijn voor deze soorten zijn de zgn. TUBERKELS. Dit zijn als het ware kogel gewrichtjes waarop de stekels konden bewegen.
Afbeelding 7. Regulaire zee-egels uit Novion Porcien in het noorden van Frankrijk. De knobbels die kenmerkend zijn voor deze soorten zijn de zgn. TUBERKELS. Dit zijn als het ware kogel gewrichtjes waarop de stekels konden bewegen. Coll. Henk Vink.
De zee-egel is een ideaal dier om te fossiliseren, immers, het kalk/calciet skelet is bij veel soorten hard en compact van vorm. Vooral van de zee-egel die een ingegraven bestaan leidde, zijn veel fossielen puntgaaf in het moedergesteente teruggevonden. Met name in gesteenten die werden gevormd in de Jura en het Krijt komen de zee-egels massaal voor. Bekende vindplaatsen in Nederland zijn de soms enorme afgravingen t.b.v. de cementindustrie in de Limburgse krijtheuvels.

Afbeelding 8. De Krijtrotsen van Mön.
Afbeelding 8. De Krijtrotsen van Mön zijn ideale vindplaatsen voor fossiele zee-egels. Hoewel het de Laatste jaren aanzienlijk moeilijker is geworden door de enorme aantallen geïnteresseerden.
In Europa zijn vele plaatsen waar men met een beetje geluk, op stranden en in groeven zee-egels in soorten en maten aantref. Vooral natuurlijk op stranden die tegen de kalkrotsen liggen, zoals in Noord Frankrijk, de Engelse kust, kusten van de Deense eilanden, etc.

Buiten de afgravingen in het “moeder gesteente” treffen we ook zee-egels aan in lagen sediment die werden afgezet in de ijstijd, vooral in het oosten van ons land, maar ook in sediment dat door de rivieren als de Maas en Rijn hier werd afgezet.

Afbeelding 9.
Afbeelding 9. Stuk vuursteen met daarin een zee-egel Sp. van het Deense eiland Mön. Zee-egels die daar gevonden worden zijn meestal verkiezeld.
Afbeelding 10.
Afbeelding 10. Het muntje dat de maat aangeeft is 14 mm.
Afbeelding 11. Al zijn het scherven het blijft prachtig om te zien.
Afbeelding 11. Al zijn het scherven het blijft prachtig om te zien. Krijt omgeving Wissant, Frankrijk.

Gebruikte literatuur:

 • Geheimschrift der aarde. Van der Vlerk  I.M. en Kuenen Ph.H. Uitgeverij W. de Haan Utrecht 1946?
 • Gea-magazine thema nr. G. Zuidema en Y.A. Baumfalk. Zee-egels sept.1980 
 • Zee-egels uit het Krijt en Tertiair van Raymond van der Ham e.a.Maastricht, Luik en Aken. Nat. Hist. Genootschap in Limburg. Maastricht 1987 
 • Zee-egels uit het Vuursteeneluvium Raymond van der Ham e.a. Van Hallembaye (B)  NGV 2006. Uitgave: Staringia 12 
 • Website De Belemniet Jan Weertz. Fossiele en recente zee-egels. 
 • Wikipedia Vrije Encyclopedie. Diverse items betreffende dit onderwerp.
 • Top gidsen. “Fossielen”. Mark Lambert. Uitgeverij  Helmond – Helmond 1979

Fossiel van de maand: De Neptuna angulata

afb 1kopDeze maand kiezen we voor een “SLAK” die zo op het eerste oog niet echt bijzonder is; hij heeft alles weg van de “gewone “ Wulk.
Toch gaat het om een echte dwarsligger en bij nadere beschouwing valt dit snel op, vooral als je daar de Wulk naast hebt.
De Neptunea angulata is namelijk “Linksdraaiend”.

Fossiel van de maand: Schelpen van het oudste strand van Nederland

Meester van der Heijden-groeve Geologisch-monument Nieuw Namen.Deze maand hebben we Deze keer in het Fossiel van de maand geen speciaal fossiel of groep fossielen, maar een bijzondere groeve en wel in eigen land. Hoewel; als je aan de achterkant de groeve zou willen verlaten ben je al in België.
Ik wil u meenemen naar de Meester van der Heijdengroeve (sinds 1983 een aardkundig monument) in Nieuw-Namen in het oostelijkste deel van Zeeuws Vlaanderen.

Fossiel van de Maand: Graptolieten

1 monograptus turriculatusDeze maand hebben we Graptolieten gekozen als fossiel van de maand, een veelal onbekende groep dieren waarvan het lange tijd niet duidelijk was of het dieren of planten waren. In verzamelingen komen we ze niet veel tegen. Om meer te weten over deze fossielen kom je al snel terecht in vrij ingewikkelde literatuur en echt spectaculair zijn ze ook niet. Toch werd het een belangrijke groep als het gaat om de stratigrafie.

Fossiel van de Maand: Belemnieten

01 belemniet doorsnedeHet leek ons leuk om deze maand aandacht te besteden aan de Belemnieten. De fossielen van de Belemnieten, die voor een ieder betrekkelijk gemakkelijk te herkennen en te vinden zijn, zijn zowel qua vorm als omvang gevarieerd. Hun naam danken zij aan het Griekse woord βελεμνον (belemnon) dat zoiets betekent als pijl of speer omdat de Belemnietresten die we vinden daar wel op lijken. Speren die door de Goden naar de aarde werden gesmeten.

Fossiel van de Maand: de Orthoceras

orthoceras leven uit de oertijd
Orthoceras. Uit: Leven in de oertijd, Z. Burian ea.
Deze maand hebben we gekozen voor een fossiel dat een lange, succesvolle periode op aarde leefde, de Orthoceras (ortho = recht, ceras = hoorn, dus 'rechte hoorn'). De oudst bekende soorten kwamen al voor in het Cambrium en ze zijn aan het einde van de Triasperiode uitgestorven. Hun grootste bloeiperiode hadden zij in het Ordovicium en Siluur. De tijdspanne dat zij de zeeën bevolkten omvatte dus ongeveer 300 miljoen jaar!

Fossiel van de Maand: Nautilidea

5 pseudocenoceras cenomanensisDe Nautilus is een geslacht van de grote familie der inktvissen, waartoe ook de Ammonieten behoren. Al in het trias 255 miljoen jaar geleden kwamen de Nautiloidea tot ontwikkeling en heden zijn er nog 4 soorten in leven en deze komen uitsluitend voor in het zoute water van de Indische- en Grote Oceaan tot op een diepte van 500 meter.

Fossiel van de Maand: Sponzen

ongeprepareerde sponzenDeze maand hebben wij gekozen voor de sponzen van Cap Blanc Nez. In de taxonomie plaatsen we de sponzen in het dierenrijk, in de stam Porifera. Op dit moment zijn wij met een aantal leden van onze werkgroep Paleontologie bezig met het prepareren van deze sponzen, wat een vrij tijdrovend werk is. De sponzen komen voor in de vaste rotsen welke gevormd werden in het Cenomaan (Midden Krijt) ongeveer 100 miljoen jaar geleden. Op de stranden bij Blanc Nez komen de uitgespoelde sponzen massaal voor. Ze vallen direct op vanwege de grijze kalkachtige kleur en structuur. Ze worden namelijk gevonden tussen de enorme hoeveelheden “rolstenen” welke voor het overgrote deel bestaan uit vuursteen dat veel donkerder is.

Fossiel van de Maand: Ammonieten van Wallücke

ammonieten wallucke
Ammonieten van Wallücke. De 5 cent munt in het midden geeft de omvang aan. Collectie Henk Vink
De ammonieten waren zeedieren die wereldwijd in grote getale voorkwamen. Ze behoorden tot de klasse der Cephalopoda (koppotigen) ofwel de inktvissen. Er wordt wel gesproken van meer dan tienduizend soorten. Hun naam hebben ze te danken aan de vorm van hun behuizing. Ze hadden namelijk een spiraalvormige schelp die doet denken aan de hoorns van de Egyptische god Amon.

Fossiel van de Maand: Trilobieten

Trilobieten vormen een groep uitgestorven dieren die leefden vanaf het Cambrium (570 milj. jaar geleden) tot het einde van het Perm (230 milj. jaar geleden). Aan het eind van het Cambrium sterven heel veel soorten uit maar de trilobieten wisten zich weer te herstellen. Aan het eind van het Devoon (345 milj. jaar geleden) sterven weer vele diersoorten uit en in het Carboon en Perm zijn er nog maar een paar soorten over om dus aan het eind van het Perm uit te sterven. De oorzaak zal een combinatie van diverse factoren zijn geweest. Misschien heeft de opkomst van haaien er mee te maken, maar dat zal zeker niet de enige factor zijn. Met wisselend succes van bloei en neergang hebben de trilobieten een periode van 345 milj. jaar de zeeën bevolkt.